Button für Menü
REMONDIS Global Website // België
Een wereld zonder recycling
is een wereld zonder toekomst
toekomst

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

 • DUURZAAMHEID

  Wij zijn klimaatbescherming in de praktijk gebracht

 • Duurzaamheid is bij ons zowel een bedrijfsdoelstelling als een bedrijfsfilosofie. Met onze kerncompetentie recycling en terugwinning leveren wij een belangrijke bijdrage aan het wereldwijde behoud van grondstoffen en de beperking van klimaatschade en milieuschade door de winning van primaire grondstoffen. Maar daar houdt het niet op: wij zijn ook actief op alle gebieden waar het er om draait onze planeet en alles wat die te bieden heeft voor toekomstige generaties in stand te houden. Feit is immers dat de huidige plannen voor klimaatbescherming en de beperking van de opwarming van de aarde met slechts 1,5 graad alleen kunnen worden gerealiseerd met de circulaire economie in het algemeen en met REMONDIS in het bijzonder.

Met recycling naar de Green Deal

 • Meer over REMONDIS Lippewerk

 • In het Duitse Lünen runnen wij het grootste centrum voor industriële recycling in Europa: 230 hectare aan oppervlak en de meest geavanceerde regeneratietechnologieën voor zeer uiteenlopende stofstromen. Met technologieën die onder andere in ons Lippewerk zijn ontwikkeld, leiden we wereldwijd 25 miljoen ton aan materiaal in de kringloop terug of produceren we daaruit grondstoffen op recyclingbasis die het gebruik van hulpbronnen terugdringen. Met indrukwekkende resultaten op het gebied van klimaatbescherming. Alleen al door onze Lippewerk-activiteiten besparen we jaarlijks bijna 500.000 ton aan CO2-uitstoot. Dat staat gelijk aan een klimaatbeschermingsbijdrage van 25.000 hectare bos. En ons Lippewerk is bij lange na niet de enige plek waar we door middel van recycling emissiereducties realiseren. Internationaal beschikken wij over 500 installaties. Opgeteld betekent dat een aanzienlijke bijdrage aan klimaatbescherming, wereldwijd in de praktijk gebracht. Dit is helemaal in lijn met het streven van de EU, die voor het bereiken van de Green Deal heel bewust inzet op de circulaire economie om Europa in 2050 helemaal klimaatneutraal te laten zijn.

Duurzaamheid wereldwijd integreren

Als internationaal toonaangevend bedrijf op het gebied van circulaire economie met zo'n 800 locaties op three ontinenten leveren we bijna overal ter wereld een bijdrage aan de instandhouding en duurzame beschikbaarheid van hulpbronnen. Om gestandaardiseerde procedés in te voeren – te beginnen op het gebied van afvalverwerking – zijn er diverse vlaggenschipprojecten waarmee we in afzonderlijke landen op het gebied van duurzaamheid sterke signalen afgeven. Hierbij gaat het om recycling van luiers en koffiecups in Nederland tot de terugwinning van ferro- en non-ferrometalen uit afvalverbrandingsslakken in Singapore. Een project dat overigens werd bekroond met de Asia Green Business Award. Daarbij komen innovatieve mijlpalen, zoals de in Duitsland gebouwde installaties voor fosforrecycling en voor het sorteren van gescheiden ingezamelde lichte verpakkingen, welke met behulp van technologieoverdracht overal ter wereld kunnen worden ingezet ten gunste van het klimaat en hulpbronnen.

Alles over het onderwerp Klimaatbescherming door circulaire economie

 • Klimaatbeschermingsproject en recyclingcentrum in één: het REMONDIS Lippewerk in Lünen

Stop met het plunderen van natuurlijke hulpbronnen

 • Alles inzetten op primaire grondstoffen is om twee redenen een doodlopend spoor. Ten eerste zijn de voorraden eindig en dus nooit voldoende voor binnenkort 10 miljard mensen. Ten tweede gaat de winning en benutting van natuurlijke grondstoffen gepaard met een grote energiebehoefte en emissies die schadelijk zijn voor het klimaat. Om deze redenen is een geleidelijke omschakeling naar gerecyclede grondstoffen onvermijdelijk. Wij zetten alles in het werk om vaart te zetten achter deze omschakeling. We produceren dus niet alleen hoogwaardige, gerecyclede grondstoffen, maar strijden er ook voor om deze in de industrie en de bouw op grotere schaal toe te passen. Trefwoorden: Minimal content. Hierbij gaat het om de invoering van verplichte quota gerecyclede grondstoffen bij de fabricage van producten.

  Qua recyclinggrondstoffen produceren we onder andere zeer uiteenlopende kunststof granulaten

Een beetje ecologisch ontwerp is niet voldoende

  • Meer over het onderwerp ecologisch ontwerp en recyclinglabel op remondis-duurzaamheid.nl

  • Al sinds 2009 is er de EU-richtlijn inzake ecologisch ontwerp en verschillende daaruit volgende nationale omzettingen. Doel is om bedrijven ertoe aan te zetten producten vanuit het oogpunt van klimaatbescherming te concipiëren en produceren. Tot nu toe ligt de focus daarbij sterk op productie ten behoeve van energie- en emissiereductie. Naar onze mening is dat niet voldoende en daarom streven wij naar een richtlijn voor ecologisch ontwerp die zijn naam ook werkelijk verdient. Het zou bijvoorbeeld heel belangrijk zijn producten voor wat betreft hun grondstofverbruik consequent vanaf het einde van hun levensduur te bedenken. Producten dus zodanig te ontwikkelen, dat de daarin gebruikte materialen optimaal kunnen worden teruggewonnen. Ook het gebruik van gerecyclede grondstoffen bij de productie speelt een bepalende rol. Het gaat dus om integratie van efficiënt grondstofgebruik in de richtlijn voor ecologisch ontwerp. Daarvoor hebben we inmiddels een passend label ontwikkeld.

  • Alleen degene die de waarheid kent, heeft ook de keuze.
   Daarom is er voor alle consumptiegoederen een label efficiënt grondstofgebruik nodig, dat heel duidelijk aangeeft hoe duurzaam, hulpbronvriendelijk en recyclebaar iets is geproduceerd.

Groene energie in grootse stijl

  • Bij ons heeft duurzaamheid veel facetten. Een ervan is om zelfs materialen die niet kunnen worden gerecycled, in te zetten om het klimaat te beschermen. Dat lukt door niet recyclebare of zelfs vanwege hun gehalte aan schadelijke stoffen verplicht af te voeren reststoffen op milieuvriendelijke wijze te hergebruiken door middel van verhitting. Alleen al in het REMONDIS-Lippewerk, het grootste centrum voor industriële recycling van Europa, ontstaan zo jaarlijks 330.000 megawattuur aan hernieuwbare energie in de vorm van warmte en stroom. Voeg daarbij door heel Europa en wereldwijd nog een aantal moderne afvalverbrandingsinstallaties. Deze leveren allemaal een belangrijke bijdrage aan de omvorming van het energiesysteem en de uitfasering van kolengestookte en kerncentrales die schadelijk zijn voor het klimaat resp. het milieu.

Dat doen wat mogelijk is – altijd en overal

Het is ons doel om emissies te beperken, overal waar dat kan. En juist op stortplaatsen komt heel veel terecht. Daarom strijden wij ervoor door heel Duitsland het al sinds 2005 geldende stortverbod voor reststoffen met organische aanhechtingen voor heel Europa in te voeren. Waarom wij dit zo belangrijk vinden is gemakkelijk uitgelegd: organische reststoffen die op stortplaatsen terechtkomen, stoten grote hoeveelheden methaan uit – een broeikasgas dat 25 keer schadelijker is voor het klimaat dan CO2. Een stortverbod voor heel Europa zou dus enorm bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering. De broeikasgasemissies die veroorzaakt worden door de afvaleconomie zouden in één keer met 67 procent dalen. Nog meer potentieel voor de bescherming van het klimaat ligt in de stapsgewijze sluiting van ontelbare wereldwijd nog steeds bestaande open stortplaatsen, waar afval met ernstige gevolgen voor mens en milieu wordt verbrand.

De hele wereld van duurzaamheid op één website

  • Naar de website remondis-duurzaamheid.nl

  • Wij hechten belang aan duurzaamheid en klimaatbescherming en dat ziet u aan het feit dat we over dit onderwerp een eigen REMONDIS-website hebben. Hier laten we zien waardoor we ons op het gebied van duurzaamheid onderscheiden en wat we doen om onderwerpen als recycling, milieubescherming en de instandhouding van hulpbronnen ook in de maatschappij onder de aandacht te brengen. De website is bovendien doorspekt met algemene wetenswaardigheden over duurzaamheid – deels in de vorm van downloadbare infographics.

  • close
 • Pers – Altijd up-to-date

  Vestigingsplaatsen – Europa en wereldwijd

  Bibliotheek voor gemakkelijke toegang tot brochures en videosequenties

  Zoeken – Op de snelste manieren alles vinden?

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen