Button für Menü
REMONDIS Global Website // België

Privacybeleid

A. Algemene informatie

1. Verantwoordelijke instantie en contacgegevens

Verantwoordelijke voor deze webpagina’s is de firma

REMONDIS SE & Co. KG
Brunnenstr. 138
D-44536 Lünen

Voor bijkomende gegevens over onze onderneming verwijzen wij naar ons colofon.

Data Protection Officer

REMONDIS SE & Co. KG
- Data Protection Officer -
Brunnenstr. 138
D-44536 Lünen
datenschutz@remondis.de

REMONDIS SE & CO. KG fungeert als éém contactpunt voor de betreffende personen en is verantwoordelijk voor informatieverplichtingen conform art. 13 en 14 AVG, privacy-effectbeoordelingen cf. art. 24, 32 AVG.

2. Verklaring van gezamenlijke verantwoordelijkheid

REMONDIS SE & Co. KG en haar dochterondernemingen en verbonden ondernemingen oefenen op veel gebieden een gezamenlijke verantwoordelijkheid cf. § 26 AVG uit. De diensten en leveringen worden in de regel geleverd door de dochterondernemingen van ons concern, die hiervoor terugvallen op de centrale gegevensverwerking in ons concern. De gezamenlijke verantwoordelijkheid strekt zich met name uit over de volgende gebieden:

 • Klantendatabases
 • Sollicitatiebeheer & recruiting

In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn REMONDIS SE & CO KG en haar dochterondernemingen en verbonden ondernemingen overeengekomen, wie van hen welke verplichtingen inzake gegevensbescherming (met name informatieverplichtingen cf. art. 13, 14 AVG) waarneemt. In het kader van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zijn REMONDIS SE & Co. KG en de betreffende dochterondernemingen of verbonden ondernemingen gezamenlijk verplicht, de cf. art. 13, 14 AVG verplichte informatie toegankelijk te maken. De ondernemingen verstrekken de aangezochte onderneming de nodige informatie uit hun werkterrein. De ondernemingen stellen elkaar onverwijld in kennis van de door de betrokken partijen ingenomen juridische standpunten stellen elkaar alle voor de beantwoording van verzoeken om informatie benodigde informatie ter beschikking. Gegevensbeschermingsrechten kunnen ten opzichte van alle deelnemende bedrijven worden ingeroepen.
Bovendien kan het bij sommige verwerkingen komen tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid van REMONDIS-ondernemingen ten opzichte van elkaar of met derden. Hier wordt ingegaan in het kader van de betreffende verwerking (deel B).

3. Gegevenscategorieën, doelen en rechtsgrondslagen van de gegevensverwerkingen

Wij verwerken uw persoonsgerelateerde gegevens conform de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) en alle andere geldende rechtsvoorschriften. De verzameling en verwerking van gegevens wordt bepaald door de dienst of informatie die u hebt geselecteerd.

Algemeen verzamelen wij de volgende informatie:

 • Naam, voornaam, aanhef
 • E-mailadres
 • Communicatiegegevens (IP-adres, apparaatinformatie)
 • Gebruiksgegevens (bezochte websites, toegangstijden, interesse voor inhoud)
 • Adres
 • Telefoonnummer

De specifieke gegevensverzamelingen en verwerkingen kunt u vinden in de afzonderlijke verwerkingen (deel B) en de betreffende bepalingen van onze contractdocumenten.

4. Ontvanger van gegevens

Wij dragen uw persoonsgerelateerde gegevens alleen in de volgende gevallen over aan derden:

 • De overdracht gebeurt in overeenstemming met een wettelijke vereiste, volgens welke wij tot melding of overdracht van de gegevens verplicht zijn.
 • De overdracht van de gegevens gebeurt aan externe ondernemingen, die in onze opdracht als taakverwerker actief zijn of die in onze opdracht actief worden (dit betreft bijvoorbeeld koeriers- en logistieke bedrijven, callcenters, externe computercentra, EDV- en IT-toepassingen, websitebeheer, auditservices, kredietinstellingen, gegevensverwijdering, enz.)
 • De overdracht van de gegevens aan derden gebeurt op grond van uw toestemming
 • De overdracht van de gegevens gebeurt ter afwikkeling van een contractuele relatie met u cf. art. 6 lid 1 S. 1 punt b AVG (bijvoorbeeld aan een verbonden onderneming in het concern (vgl. cijfer 2) of een onderaannemer of aan een logistieke onderneming).

5. Verwijdering van de gegevens en duur van de opslag

Principieel verwerken en bewaren we uw gegevens alleen voor de duur van onze zakelijke relatie inclusief de initiatie en uitvoering van het contract en de wettelijke bewaartermijnen.

Zijn de gegevens voor de vervulling van contractuele of wettelijke verplichtingen niet meer nodig, worden deze regelmatig verwijderd, tenzij hun - beperkte - verdere verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van de hiervoor genoemde doelen vanwege een hoger gerechtvaardigd belang.

Voor zover afzonderlijke verwerkingen van persoonsgerelateerde gegevens andere verwijderingstermijnen vereisen, worden deze bij de beschrijving van de afzonderlijke verwerkingen onder cijfer B vermeld.

6. Verwerking van uw gegevens in een derde land

Een gegevensoverdracht aan instanties in derde landen (staten buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) gebeurt alleen, wanneer het voor de uitvoering van een opdracht/contract van resp. met u nodig is, het wettelijk voorgeschreven is (bijvoorbeeld fiscale rapportageverplichtingen), er passende niveaus van gegevensbescherming bestaan of u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

De verwerking van uw gegevens in een derde land kan ook gebeuren in samenhang met de inschakeling van dienstverleners in het kader van de opdrachtverwerking. Voor zover voor het betreffende land geen besluit van de EU-commissie over een daar aanwezig adequaat niveau van gegevensbescherming aanwezig is, verzekeren we door overeenkomstige contracten, dat uw rechten en vrijheden passend beschermd en gegarandeerd worden. Overeenkomstige gedetailleerde informatie vindt u in de afzonderlijke beschrijvingen van de verwerkingen onder cijfer B.

Informatie over de passende of passende garanties en over de mogelijkheid, een kopie ervan te verkrijgen, kan op aanvraag bij de functionaris voor gegevensbescherming worden aangevraagd.

7. Uw rechten als betrokkene

Op aanvraag zullen wij u er schriftelijk of elektronisch over informeren, of en welke gegevens over uw persoon bij ons opgeslagen zijn (art. 15 AVG) en de door u ingevoerde gegevens met betrekking tot de schrapping (art. 17 AVG), correctie (art. 16 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) alsook overdracht (art. 20 AVG) van uw persoonsgegevens toetsen en, wanneer er aan de voorwaarden voldaan wordt, doorvoeren.

Gelieve u hiervoor te richten tot:

REMONDIS SE & Co. KG
- Data Protection Officer -
Brunnenstr. 138
D-44536 Lünen
datenschutz@remondis.de

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens onwettig gebeurt, kunt u bezwaar maken bij een toezichthoudende instantie (art. 77 AVG). Een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens kunt u vinden met de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_table.html.

8. Informatie over het recht om bezwaar te maken

Voor zover de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens op grond van art 6 lid 1 S 1 punt f AVG (gegevensverwerking op grond van een belangenafweging) of op grond van art. 6 lid 1 S 1 punt e AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang) gebeurt, hebt u het recht, op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking.

Wij verwerken de persoonsgerelateerde gegevens dan in elk geval niet meer voor doelen van direct marketing of een daarmee verwante profilering en bovendien ook niet voor andere doelen, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking gebeurt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. In dit geval moet u redenen voor het bezwaar motiveren, die resulteren uit uw bijzondere situatie.

Uw bezwaar moet u indien mogelijk sturen aan het volgende contactadres:

datenschutz@remondis.de

Hetzelfde geldt, in het geval u toestemming hebt gegeven voor verzameling en gebruik van persoonsgerelateerde gegevens en deze wilt herroepen. Een dergelijke toestemming kunt u op elk moment met werking voor de toekomst per e-mail of brief herroepen.

B. Afzonderlijke verwerkingen

1. Logboekregistraties

Bij het gebruik van de website worden tijdelijk bepaalde verbindingsgegevens en door uw internetbrowser beschikbaar gestelde gegevens opgeslagen. Voor de exploitatie van de website worden volgende gegevens geprotocolleerd:

 • IP-adres van de oproepende computer
 • Besturingssysteem van de oproepende computer
 • Browserversie van de oproepende computer
 • Naam van het opgevraagde bestand
 • Datum en uur van de opvraging
 • Overgedragen hoeveelheid gegevens
 • Verwijzende URL
 • Verbindingsprotocollering

De gegevensverzameling en -verwerking van de logfile-informatie gebeurt op basis van ons legitieme belang en voor het doel van de beveiliging van ons onlie-aanbod. De logfile-informatie wordt na het beëindigen van de zitting geanonimiseerd opgeslagen.

2. Contactformulier/infobestellingen

In het belang van de communicatie met klanten en prospecten bieden wij op onze website een contactformulier aan, aan de hand waarvan u informatie over onze producten kunt opvragen of algemeen contact kunt opnemen. Naast de vrijwillige gegevens en de inhoud van uw bericht verlangen wij de vermelding van volgende informatie van u:

Firma
Aanspreektitel
Achternaam
E-mailadres

Wij hebben deze gegevens nodig om uw (aan)vraag te behandelen, u correct aan te spreken en u een antwoord te zenden. (Aan)vragen die via het contactformulier binnenkomen, worden als e-mail opgeslagen en er regelmatig op gecontroleerd, of er gegevens gewist kunnen worden. Indien gegevens in het kader van een relatie met een klant of prospect niet verder noodzakelijk zijn of een tegenstrijdig belang van de klant zwaarder weegt, zullen wij de betreffende gegevens na uiterlijk 180 dagen wissen, voor zover hiervoor geen wettelijke bewaarplichten in de weg staan. Wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. f) AVG. Voor zover de contactopname plaatsvindt om de weg te banen voor contractuele relaties is de wettelijke basis art. 6 lid 1 lit. b) AVG.

3. Matomo

Op onze websites maken wij gebruik van een op onze eigen servers geïmplementeerde versie van Matamo. Het betreft in dit geval een Open-Source-analysesoftware ten behoeve van een statistische beoordeling van het aantal bezoekers. Aan de hand van deze beoordeling willen wij vooral achterhalen, welke pagina’s op onze website het vaakst worden geopend. De geïmplementeerde versie van Matomo op onze server maakt geen gebruik van cookies. Wij slaan in verband met het verzamelen van statistische gegevens alleen anonieme gebruikersgegevens op, zonder het gedrag van de gebruikers uitgebreid te analyseren. Een uitgebreide analyse van het gebruikersgedrag is ook niet mogelijk omdat de gebruikersgegevens anoniem worden verzameld. Het aan de server Log-In overgedragen IP-adres wordt nog voor de overdracht aan de Matomo-installatie op onze server geanonimiseerd en door een willekeurig IP-adres vervangen. Het volgen van het IP-adres aan de hand van anonieme gegevens is niet mogelijk, omdat tijdelijke invoeren bij de Matamo-installatie worden gerandomiseerd.

Doel van de verwerking is de statistische analyse van het gebruiksgedrag voor optimalisatie van de functionaliteit van onze websites. Ons legitieme belang ligt in de verbetering van ons webaanbod.

Rechtsgrond voor het gebruik van Matomo is art. 6 lid 1 S.1 punt f AVG.

C. Overzicht cookies

Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die door uw browser op uw harde schijf opgeslagen worden. Wij maken ook gebruik van zogenaamde sessiecookies. Deze dienen om een afdoende verbinding tussen u en onze website tot stand te brengen. Daarvoor wordt enkel en alleen een toevallig getal opgeslagen. De sessiecookie wordt bij het sluiten van de browser automatisch verwijderd.

Indien u geen cookies op uw computer (of een ander apparaat) wenst toe te laten, kunt u deze in uw internetbrowser deactiveren. Dit kan echter de gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit van de website in negatieve zin beïnvloeden. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking door cookies met het oog op de exploitatie van de website is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Onze website maakt gebruik van de volgende cookies

1. Fe_typo_user
Sessiecookie voor het Typo3-gebruikersmanagement
Deze cookie is alleen voor de web-administratoren relevant. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt.

2. PHPSESSID
Sessiecookie voor de exploitatie van een PHP-website
Deze dient voor de herkenning van uw browser voor diverse doeleinden (bijvoorbeeld voor de waarneming van uw taalinstelling). Opslagduur: zolang het browservenster geopend is.

3. retinaSupport
De cookie onthoudt of uw beeldscherm een Retina-resolutie heeft.
Opslagduur: 4 weken.

4. i18next
Sessiecookie in functie van de animatie op de startpagina. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

5. cookieconsent_status
Deze cookie wordt opgemaakt wanneer men op de website op de bevestigingslink van de algemene opmerking over de cookie klikt. Daardoor onthoudt de applicatie dat de opmerking op de volgende pagina niet opnieuw weergegeven dient te worden.

<p">Versie van 1.10.2021

 

</p">


Cookies


 • Pers – Altijd up-to-date

  Vestigingsplaatsen – Europa en wereldwijd

  Bibliotheek voor gemakkelijke toegang tot brochures en videosequenties

  Zoeken – Op de snelste manieren alles vinden?

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen